| KAUPUNKI - STADEN

Planläggningsöversikt 2018–2019

Planläggningsöversikten görs upp en gång om året och innehåller en beskrivning av de planprojekt som är aktuella i Grankulla och i Nylands förbund. De projekt som blir aktuella efter att planläggningsöversikten kommit ut kungörs i tidningen Kaunis Grani och på stadens webbplats, och intressenterna informeras om dem separat per brev.

LANDSKAPSPLANLÄGGNING

Nylands förbund är landskapets utvecklare, vars verksamhetsområde omfattar 26 kommuner och sträcker sig från huvudstadsregionen till Hyvinge i norr, Hangö i väst och Lovisa i öst. Nylands förbund planerar markanvändningen inom sitt verksamhetsområde som helhet, över kommungränserna, och utarbetar landskapsplaner. Landskapsplanen är en översiktlig plan över markanvändningen, som förmedlar de riksomfattande målen för områdesanvändning samt sammanjämkar lokala mål med mål på landskapsnivå. Landskapsplanen tjänar som styrande dokument när generalplaner och detaljplaner utarbetas.

AKTUELLA LANDSKAPSPLANER

NYLANDSPLANEN 2050

Beredningen av den nya övergripande landskapsplanen för Nyland, Nylandsplanen 2050, inleddes i slutet av 2015. Beredningsmaterialet var framlagt under våren 2018.

Nylandsplanen består av etapplanerna för tre regioner; syftet med dessa är att svara mot regionernas olika behov. Planerna utarbetas för Helsingforsregionen, östra Nyland och västra Nyland. Bakgrundsvisionen som styr regionernas etapplaner är strukturplanen för Nyland, som täcker hela Nyland och presenterar en övergripande bild över landskapets områdesstruktur år 2050. På grund av respons som gavs om beredningsmaterialet har strukturplanen ändrats till en strukturplan utan rättsverkan.

Avsikten är att planen godkänns i landskapsfullmäktige under år 2019.

Ytterligare information: www.uudenmaanliitto.fi/sv/regionplanering.

PLANEN FÖR ÖSTERSUNDOMOMRÅDET

Landskapsplanen för Östersundomområdet täcker området från Östersundom i Helsingfors till Söderkulla i Sibbo samt en del av Västersundom i Vanda. I planen behandlas alla centrala teman gällande områdes- och samhällsstrukturen, och den utgör en del av etapplandskapsplan 2 för Nyland. Landskapsfullmäktige godkände planen 12.6.2018. Det har lämnats in besvär över beslutet. Landskapsstyrelsen har föreslagit att planen ska träda i kraft innan beslutet vinner laga kraft.

HELSINGFORSREGIONENS MBT 2019-PLANERING

Grankulla stad deltar i huvudstadsregionens gemensamma markplanering. MBT-avtalet 2016–2019 förhandlades fram utgående från markanvändningsplanen 2050 (MASU 2050), som Helsingforsregionens intentionsavtal om markanvändning, boende och trafik (MBT) 2012–2015 förutsatte, samt regionens bostadsstrategi 2025 och trafiksystemplanen HLJ 2015. I avtalet har man skissat upp utvecklingen på längre sikt (2040 och 2050+) så att den framtida samhällsstrukturen i regionen kan tryggas enligt principerna för hållbar utveckling. Grankulla stadsfullmäktige godkände avtalet 13.6.2016.

I MBT-avtalet mellan staten och Helsingforsregionens kommuner för åren 2016–2019 har parterna kommit överens om att fortsätta med den gemensamma planeringen av markanvändning, boende och trafik med utgångspunkt i de tidigare planerna. Planeringen av MBT 2019 som inletts i regionen har som mål att uppdatera, fördjupa och konkretisera de befintliga planerna. I MBT 2019-planen beskrivs hur regionen bör utvecklas under åren 2019–2050. MBT 2019-planen är tänkt att bli klar på våren 2019.

Mer information finns på www.hsl.fi/mal.

AKTUELLT I GRANKULLA

UTVECKLINGSBILDEN FÖR MARKANVÄNDNING OCH BOENDE 2015

Utvecklingsbilden är en översiktlig strategisk beskrivning av den framtida markanvändningen samt de faktorer som inverkar på den och de ändringar markanvändningen orsakar. Utvecklingsbilden uttrycker fullmäktiges syn på utveckling av staden. I utvecklingsbilden beaktas bl.a. befolkningsutvecklingen, hållbarheten och utvecklingsbehoven i servicen, arbetsplatsernas utveckling, befintliga markanvändningsplaner, den omgivande områdesstrukturen, eventuella projekt samt allmänna samhälleliga trender.

Utvecklingsbilden gäller för åren 2015–2040. På så sätt överensstämmer den tidsmässigt med den nuvarande gemensamma planeringen i huvudstadsregionens kommuner. Stadens befolkningsmål är 10 000 invånare fram till 2020 och 12 000 invånare fram till 2040. Målet följer det årliga tillväxtmålet på en procent för huvudstadsregionen, vilket också ingår i Grankullas stadsstrategi. Målet är att bevara Grankullas livskraft och behärskade tillväxt samt inverka positivt på stadens åldersstruktur och göra bostadsutbudet mångsidigare, med beaktande av stadens särdrag.

Fullmäktige godkände utvecklingsbilden för markanvändning och boende 2015 den 21 september 2015. Detaljplaneringen av de objekt som ingår i utvecklingsbilden inleds genom gängse beslutsprocesser. Utvecklingsbilden torde uppdateras nästa gång i början av fullmäktigeperioden 2021–2024.

MARKDISPOSITIONSPLANEN FÖR GRANKULLA

I markdispositionsplanen presenteras Grankullas principer för utveckling av samhällsstrukturen och markanvändning, fastslås utgångspunkter och mål för planläggningen samt anvisas områden för olika funktioner. Markdispositionsplanen (MASU 2) godkändes i fullmäktige 13.12.2004.

Avsikten är att undersöka behovet och möjligheterna att ändra principerna i ovan nämnda markdispositionsplan, granska hur tidsenliga de gällande detaljplanerna är och vilka ändringsbehov de föranleder samt bereda uppdaterade principer för hur ovan nämnda ärenden ska överföras till detaljplaneringen genom beslutsprocessen.

AKTUELLA DETALJPLANER OCH PLANÄNDRINGAR

1. Åboledens område

Lämpliga alternativ för markanvändning undersöks, varefter målen för planändringen sätts upp.

2. Gamla Åbovägen 42 / Ishallens område, Ak 214

Syftet är att möjliggöra en ishall till och en fotbollshall i området. Planeringen fäster särskild vikt vid områdets naturvärden och trafikarrangemang och vid att planen anpassas till omgivningen. Utkastet till ändring av detaljplanen var framlagt 8.11–8.12.2016. Målet är att lägga fram planförslaget under våren 2019.

3. Sportvägen 17, Ak 230

Syftet är att ändra en tomt som redan i åratal varit i daghemsbruk till kvartersområde för allmänna byggnader samt att disponera om byggrätten och byggnadsytorna. Samtidigt ser man över bruksändamålen och dimensionerna för gatu-, trafik- och parkområdena. Programmet för deltagande och bedömning utarbetas när planeringsarbetet börjar. Målet är att lägga fram planutkastet under 2019.

4. Ekkullaområdet, Ak 222

Avsikten är att huvudsakligen ändra området till ett kvartersområde för flervåningshus. Samtidigt kartläggs de kringliggande områdenas rekreations- och naturvärden samt möjligheten att ändra Åbovägens trafikområde till gatuområde. Programmet för deltagande och bedömning gjordes upp på sommaren 2016. Målet är att lägga fram planutkastet under 2019.

5. En del av kvarter 1052, Båtlänningsgränden, Ak 215

Syftet är att se över byggrätten och antalet byggplatser i kvarter 1052. Förslaget till ändring av detaljplanen var framlagt 21.1–20.2.2014. Efter det har området där ändringar ska göras lösgjorts från ett större planområde som i övrigt har vunnit laga kraft. För att förslaget till ändring av detaljplanen ska kunna föras vidare för godkännande måste förhandlingarna om markanvändningsavtalen fortsätta.

6. Stationsvägen 17–19, Ak 227

Syftet är att ändra detaljplanen så att tomtens östra del blir kvartersområde för flervåningshus. Samtidigt undersöks de behov av justering av detaljplanen som föranleds av verksamheterna vid hälsocentralen. Inledandet av detaljplaneändringen kungjordes 28.9.2017. Programmet för deltagande och bedömning utarbetas när planeringsarbetet börjar. Tidsschemat för projektet är tills vidare öppet.

7. Brandkårsvägen 9, Ak 216

Syftet är att ändra den nuvarande brandstationstomten till en tomt för flervåningshus. Den gamla brandstationen på tomten föreslås bli skyddad. Utkastet till ändring av detaljplanen var framlagt 15.3–13.4.2018. Målet är att lägga fram planförslaget under vintern 2018–2019.

8. En del av kvarter 49, Bredavägen 15–17, Ak 217

Syftet är att huvudsakligen ändra området till område för flervåningshus. Förslaget till ändring av detaljplanen var framlagt 22.2–23.3.2018. Målet är att planförslaget ska vara klart att godkännas under vintern 2018–2019.

9. Stationsvägen 10–14, Ak 229

Syftet är att ändra detaljplanen så att den möjliggör en effektivering av markanvändningen med hänsyn till miljön. Bruksändamålet blir oförändrat (flervåningshus med bostäder). Programmet för deltagande och bedömning utarbetas när planeringsarbetet börjar. Målet är att lägga fram planutkastet under 2019.

10. En del av kvarter 92 samt gatu- och rekreationsområden, Ak 218

Målet är att göra detaljplanen genomförbar på adresserna Norra Mossavägen 1–3 och Norra Heikelvägen 10–12 genom att beakta områdets naturvärden och kulturhistoriska värden. Kvartersområdet för allmänna byggnader ändras till boende. Utkastet till ändring av detaljplanen var framlagt 15.3–13.4.2018. Målet är att lägga fram planförslaget under 2019.

11. Norra Heikelvägen 23–25, Ak 228

Målet är att disponera om byggrätten och byggnadsytorna på tomten. Samtidigt ser man över dimensionerna och bruksändamålen för gatu- och parkområdena. Programmet för deltagande och bedömning utarbetas när planeringsarbetet börjar. Målet är att lägga fram planutkastet under vintern 2018–2019.

12. Stadshusområdet, Ak 221

Målet är att ändra detaljplanen för tomt 16 i kvarter 8 (Grankullavägen 10) och tomt 3 i kvarter 210 (Junghansgränden 3) så att tomterna primärt används för boende samt för placering av tjänster och stadens förvaltningslokaler. I samband med detaljplaneändringen undersöks också dimensionerna för tomt 2 i kvarter 210 (Junghansgränden 1) och placeringen av funktioner på tomten, samt reserveringarna och funktionerna för rekreations- och gatuområden. Därtill uppdateras planbeteckningarna och planbestämmelserna för tomterna 12 och 13 i kvarter 8 (Junghansgränden 4 och 6). Utkastet till ändring av detaljplanen var framlagt 11.1–28.2.2018. Målet är att lägga fram planförslaget under vintern 2018–2019.

13. Kvarter 200 och parkområden, Ak 206

Målet är att se över bruksändamålet för kvarter 200 samt undersöka möjligheterna att disponera om byggrätterna och byggnadsytorna med beaktande av områdets kulturhistoriska värden och landskapsvärden. Samtidigt undersöks möjligheterna att förbättra grönområdet söder om Grankullavägen. Programmet för deltagande och bedömning utarbetades hösten 2012 och kommer att uppdateras efter att de nya målen och projektets tidsschema har slagits fast. Tidsschemat för projektet är tills vidare öppet.

14. Helsingforsvägen 10 (Raamattuopisto), Ak 220

Målet är att ändra detaljplanen så att den utöver vidare utveckling av Raamattuopistos nuvarande verksamhet även gör det möjligt att bygga flervåningshus med bostäder. Målet är att lägga fram planutkastet under hösten 2018 och planförslaget under 2019.

Mer information om planläggningsprojekten

Arbetsfaserna i de aktuella planläggningsprocesserna kan följas på stadens webbsidor på adressen http://grankulla.fi/detaljplaner. De projektvisa webbsidorna för planläggningsprojekt kan också nås direkt med hjälp av plansignumen, t.ex. http://www.grankulla.fi/Ak221.

Planändringsområdena kan ses också på stadens kartservice på adressen

http://kartat.kauniainen.fi

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *