| KOULUT - SKOLAN

Ny läroplan för framtiden

KOKO HELA GRANI är bildningssektorns digi-projekt för implementering av den IT-strategi som fullmäktige godkände i juni 2013. Grundidén i projektet är att lärande är något som pågår överallt.

Koko-Hela-Grani-vinjettiHur gick skoldagen? Var det skoj? Vad lärde ni er? Också de yngsta skoleleverna kan svara på de två första frågorna och samtidigt självmant förklara varför, men svaret på den tredje frågan är svårare att motivera. Eleverna kan ibland glömma bort varför de olika skolämnena är viktiga, men hur är det med oss vuxna: har vi tänkt igenom saken ordentligt?

Just nu är det särskilt viktigt att vi gör det. Orsaken är den att skolorna tar i bruk en ny läroplan på hösten 2016, och arbetet med läroplanen är redan i gång. Det är i läroplanen som svaren på frågorna om skolarbetet skrivs in: vad, hur och varför. Läroplanen har uppdaterats med tio års mellanrum.

Skolarbetet enligt läroplanen 1994 var fortfarande mycket ämnescentrerat. I läroplanen 2004 infördes redan ämneshelheter som överskred gränserna mellan olika skolämnen, och i läroplanen 2016 ställs ett nytt mål upp för lärare och elever i form av mångsidig kompetens som byggs upp i samspel mellan olika ämnen. Mångsidig kompetens avser de kunskaper och färdigheter som krävs då samhället i framtiden präglas av snabba förändringar. Till exempel behövs förmågan att tänka och lära sig alltid då man befinner sig i en ny situation eller miljö, multilitteraciteten hjälper en att hitta och använda den information man behöver i mångfalden av olika informationskällor, medan förmågan att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid stöder individens medverkan i beslut om gemensamma angelägenheter och i att värna om planetens framtid.

Eleverna övar sig i mångsidig kompetens inom mångvetenskapliga lärområden som överskrider gränserna mellan olika ämnen och gäller alla årskurser. Ett mångvetenskapligt lärområde kan ordnas t.ex. som en tio veckors period. Under denna tid väljer eleven själv sina arbetsredskap och behandlar många olika teman som anknyter till lärområdet.

Vi fattar beslut på ett lokalt plan om vilka teman som ska ingå i lärområdena och de skrivs in i den årliga läsårsplanen. De ger oss också en utmärkt utgångspunkt för samarbete i arbetet med att göra upp den nya läroplanen. Det är viktigt att läroplanen är ett levande dokument. Den har en avgörande betydelse i och med att den är en beskrivning av vad en människa behöver lära sig för att ha ett bra liv.

Det är ett stort ansvar att göra upp läroplanen och vi behövs alla för att bära en del av det ansvaret, för vi vill väl alla stå för de mål vi har ställt upp för våra skolor. Läs alltså bloggarna om arbetet med läroplanen och kom med i diskussionen om saken!

Den nyta läroplanen i Grankulla

Den nya läroplanen tas i bruk på hösten 2016. Just nu arbetar undervisningscheferna och arbetsgrupperna för läroplanerna med den lokala läroplanen, och deltar också i samarbetet inom huvudstadsregionen och hela landet.

Projektet Koko Hela Grani stöder samarbetet mellan olika sektorer i Grankulla i utvecklingen av inlärningsmiljöer. Eleverna deltar i arbetet med läroplanen genom elevparlamenten och försök med olika undervisningsmetoder, och deras vårdnadshavare har kunnat arbeta med saken på nätet och delta i möten om läroplanen.

Grunderna för läroplanen: bit.ly/LP2016

Monica Sonck, översättning
Jarkko Mylläri, läromiljöutvecklare
Leena-Maija Niemi, biträdande rektor vid Kasavuoren koulu, lärare i biologi och geografi
Annika Linder-Airava, biträdande rektor vid hagelstamska skolan, lärare i informations- och kommunikationsteknologi samt media.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *