| KAUPUNKI - STADEN

Kolumnen: Historiskt år – på många sätt

Det händelserika och till och med historiska året 2020 närmar sig sitt slut. Coronaepidemin ändrade mångas planer och även ekonomiska prognoser. När stadens budget för år 2020 godkändes fanns det ingen uppfattning om vad det kommande året skulle föra med sig.

I slutet av 2019 förutspådde Kommunförbundet att Grankullas totala beskattningsutfall 2020 skulle uppgå till mer än 72,8 miljoner euro. Stadens egen prognos på ca 70,8 miljoner euro, var ändå klart måttfullare. När pandemin slog till ordentligt på våren försämrades Kommunförbundets prognoser steg för steg under vårens lopp. Bottennoteringen kom i juni, då det totala beskattningsutfallet inte beräknades bli mer än cirka 65,5 miljoner euro, det vill säga mer än 7 miljoner euro mindre än Kommunförbundets prognos ett halvår tidigare. De verkliga skatteintäkterna utvecklades ändå inte enligt prognoserna och ju längre in på hösten vi kommit desto bättre ser det verkliga utfallet ut att bli. Prognoserna har utvecklats i samma riktning. Enligt en ganska konservativ uppskattning just nu verkar årets beskattningsutfall uppgå till nästan 70 miljoner euro och ett ännu bättre totalt beskattningsutfall är möjligt.

Coronaåret med sina mänskliga tragedier och omorganiseringar av många verksamheter har för staden också inneburit en minskning av verksamhetsintäkterna och ökade utgifter i synnerhet på grund av coronatester. Staten har via extra statsandelar 2020 i tacknämlig utsträckning hjälpt kommunerna att stå på benen, trots att det skulle ha varit motiverat att rikta medlen bättre enligt verkliga coronaförluster. Extra statsandelar innebär för Grankullas del att vi istället för den i budgeten förutspådda aningen negativa statsandelen på -179 000 euro får mer än 4,2 miljoner euro. De här extra statsandelarna i kombination med att skatteskatteintäkterna utvecklats betydligt bättre än vad som förut- sågs i våras och att verksamhetsområdena i det utmanande läget hållit en stram utgiftsdisciplin innebär att årets resultat förutsägs just nu bli klart positivt.

Budgeten för 2021 behandlas och godkänns i stadsfullmäktige den 14.12. Efter att 2020 varit fullt av överraskningar har det inte varit alldeles enkelt att förutspå och göra upp en budget för 2021. Enligt uppskattningarna idag kommer statsandelarna att sjunka till ungefär 1,5 miljoner euro i och med att stödåtgärderna på grund av corona minskar. Den största osäkerheten gäller skatteintäkterna som enligt de nyaste prognoserna kommer att utvecklas mycket svagt nästa år och kanske till och med stanna på en lägre nivå än under 2020 på grund av den ekonomiska turbulensen coronaepidemin orsakat. Av dessa skäl förutspås också att resultatet 2021 är klart, nästan 4 miljoner euro, på minussidan. Det här är ändå en betydlig förbättring jämfört med prognoserna i slutet av våren för Grankullas del. De visade då på ett minus på mer än 10 miljoner euro för åren 2020 och 2021. Det är helt möjligt att dagens skatteintäktsprognoser fortfarande är alltför dystra.

Stadens buffertar håller för några dåliga år, men tjänstemannakåren och kommande fullmäktige får jobba mycket med att få stadens ekonomi långsiktigt in på en hållbar grund igen. Till den här helheten hör också utmaningarna med de stora investeringarna och prioriteringarna som jag skrev om i Kaunis Grani nummer 11/2020.

2020 får ett historiskt slut i Grankulla även vad gäller antalet invånare. Invånarantalet i Grankulla var enligt preliminär statistik 9 999 i slutet av augusti, det sjönk till 9 987 i september och var enligt den senaste preliminära statistiken 9 997 i slutet av oktober. Det är mer än sannolikt att invånarantalet i Grankulla officiellt har gått över 10 000 när den här tidningen utkommer.

Välkomna alla nya Grankullabor och en trygg och avslappnande juletid tillönskas er alla!

CHRISTOFFER MASAR, STADSDIREKTÖR

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *