| KAUPUNKI - STADEN

Kolumnen: Historisk sista social- och hälsovårdsbudget

När den här kolumnen skrivs har Grankulla stadsfullmäktiges historiska möte ännu inte hållits.

Mötet är historiskt eftersom det verkar bli den sista gången Grankulla stadsfullmäktige godkänner en budget där social- och hälsovårdssektorn ingår. I framtiden beslutar Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige om dessa tjänster. Därför uppmuntrar jag Grankullaborna att rösta aktivt i det första, viktiga välfärdsområdesvalet i januari och att rösten gärna ges till en kandidat från Grankulla.

Vad innehåller den här historiska budgeten? Det gångna året har på grund av coronaepidemin varit mycket säreget och det avspeglar sig starkt också på budgeten för 2022. Utgifterna har ökat i år och kommer att öka mycket snabbare än vad vi varit vana vid de senaste åren. Utgifterna ökar i synnerhet i social- och hälsovårdssektorn, delvis på grund av direkta coronaåtgärder och delvis på grund av indirekta coronaverkningar samt befolkningens åldrande. I synnerhet inom äldreomsorgen har utgifterna ökar markant. Det märks också genom att kapaciteten på Villa Breda utnyttjas maximalt och att utbudet måste kompletteras med köptjänster. Tyvärr har pandemin och följderna av den också lett till att många seniorers funktionsförmåga har försvagats så till den grad att de inte mer kan bo hemma.

Finansieringsmekanismerna förknippade med vårdreformen uppmuntrar starkt kommunerna att minimera vårdutgifterna 2022 eftersom nivån på vårdutgifterna 2022 bestående påverkar kommunernas kommande finansiering. Det här har tvingat till svåra avgöranden mellan nödvändiga tjänster och stadens kommande finansiering. Detta har varit speciellt utmanande under pandemiförhållandena. Både beslutsfattarna och tjänstemännen har under hela budgetprocessen ändå haft en stark invånarfokus och vi har ökat resurserna och samtidigt haft ekonomins större bild i minnet.

Bildningssektorn får också tilläggsresurser, de går särskilt till småbarnspedagogiken men en del går också till skolorna. Orsaken är ökande antal barn och ökat stödbehov. I samhällstekniska sektorn stärker vi stadens egna projektresurser så att vi kan genomföra vårt ambitiösa investeringsprogram. De kommande åren färdigställs bland annat ungdomsgårdens sanering och omvandlingen av Villa Anemone till daghem, dessutom planeras flera skolprojekt.

Som motvikt till den snabba utgiftsökningen har skatteutvecklingen varit mycket positiv. Det här beror framför allt på att Grankullabornas lönesumma, det vill säga alla Grankullabors sammanräknade inkomster, ökade snabbast i hela landet jämfört med fjolåret. Skatteintäkterna uppskattas i år stiga från fjolårets cirka 69 miljoner euro till cirka 73 miljoner. Kommunförbundet förutser att det totala skatteintaget ökar nästa år med upp till 6 procent till cirka 77,5 miljoner euro. Stadens egen bedömning är aningen måttligare och vi förutser att skatteintaget är cirka 76 miljoner.

Statsandelarna ökar även nästa år från årets cirka 1,6 miljoner till 3,5 miljoner. Det innebär att vi trots snabb utgiftsökning har en möjlighet att uppnå bättre resultat än i år. Ifall fullmäktige inte gör några större förändringar i budgeten går den nästa år cirka en miljon euro på plus (strukturellt resultat -2,6 miljoner). Budgeten 2021 går klart på minus både vad gäller det egentliga och strukturella resultatet.

Jag önskar alla en trygg och avslappnande jultid samt ett gott nytt år!

CHRISTOFFER MASAR

STADSDIREKTÖR

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *