| KAUPUNKI - STADEN

Välfärdsarbetet i Grankulla

Kommunen bidrar till välfärden för kommuninvånarna. Välfärdsarbetet i kommunen är ett politiskt val där arbetet är en del av kommunens strategi när det gäller ekonomi, verksamhet och attityder.

I början av 2023 flyttar social- och hälsovårdssektorn över till välfärdsområdet. I framtiden har kommunerna ansvar för det förebyggande välfärdsarbetet. Situationen förändras i sig inte på ett avgörande sätt eftersom kommunen även hittills gjort välfärdsarbete. Det som är nytt är att arbetet med att främja välfärd kommer att vara mer målmedvetet och att kommunen samarbetar med välfärdsområdet. Därför anställer även Grankulla en välfärdskoordinator som från och med augusti ska leda det här arbetet. Samtidigt ändrar namnet på Kultur- och fritidsutskottet till Välfärds- och fritidsutskottet från 2023.

Välfärdsarbetet är mer än bara motion

Kommunen erbjuder möjligheter till ett aktivt och sunt liv i en trygg och trivsam livsmiljö. Kommunerna har hand om att livsmiljön är ren och sund samt att det finns mångsidig hobby- och fritidsverksamhet. Främjande av välfärd är en omfattande uppgift och förutsätter sektorsövergripande samarbete. Kommuninvånarnas välfärd står i förbindelse med småbarnspedagogik, utbildning; motions-, mat- och kulturtjänster; planläggning, vattenförsörjning, tillståndet i miljön, trafikarrangemang samt många andra uppgifter som kommunen har hand om. På utskottsnivå är till exempel medborgarbudgetering eller förhandsbedömning av effekter också strukturellt välfärdsarbete.

Även för välfärdsarbetet i kommunen behövs partner

Kommunens partner i främjande av välfärd är frivilliga, samfund, organisationer, företag och församlingar. Kommunerna stöder olika föreningar och organisationer som bland annat organiserar aktiviteter och evenemang för invånarna. Från och med början av nästa år är kommunerna förpliktade att ha ett tätare samarbete med organisationerna och föreningarna.

Bildningens satsning för välfärdsarbetet

Inom småbarnspedagogiken och i undervisningen fokuserar man för tillfället särskilt på emotionella färdigheter och interaktionsförmåga samt utveckling av färdigheter för livet. Dessa är färdigheter som utvecklar självkänslan, resiliens för att klara av motgångar, relationsfärdigheter, förmågan att vara närvarande och emotionella färdigheter. Inom småbarnspedagogiken har stadens egen personal skapat material som lämpar sig för att lära ut dessa färdigheter till barn och personal inom småbarnspedagogiken.

På hösten inleder vi en utbildning för personalen inom småbarnspedagogiken och undervisningen i Grankulla i positiv psykologi och i helhetsmässig förmåga till välmående. Grankulla finansierar utbildningen. Utbildningen hålls både på finska och på svenska. Samtidigt förbereder staden läroplanen till lågstadierna för undervisningsämnet välbefinnande för att stödja det här arbetet.

14 åtgärder – antimobbnings-arbetet i Grankulla

Enligt skolhälsoenkäten finns ett större behov för att effektivare förebygga och ta tag i mobbning. Särskilt i högstadiet ökar mobbning och sexuella trakasserier. Även ungdomar som tillhör en sexuell minoritet upplever avsevärt mer mobbning än heterosexuella ungdomar.

Verksamhetsmodellen 14 åtgärder baserar sig på Helsingfors KV013-modell som psykolog Vesa Nevalainen har skapat. Metoderna där stöder sig på forskning om vilka metoder som är effektivast när det gäller att ingripa i mobbning och hur man kan förebygga mobbning. Det centrala är förebyggande arbete bland annat genom undervisning i emotionella färdigheter och interaktionsförmåga, att utreda mobbningssituationer med hjälp av utomstående samt myndighetsstöd för att ingripa i mobbning på sociala medier. Även föräldrastöd har blivit en viktig del i att förebygga mobbning. Vi presenterar modellen närmare i septembernumret.

Granimodellen som en del av välfärdsarbetet

Förra året startade Finlandsmodellen för hobbyverksamhet, verksamheten har kommit igång och den fortsätter även nästa år. Grankulla stad har för nästa läsår fått 60 000 euro i statsunderstöd som ska användas för att organisera avgiftsfri hobbyverksamhet för elever i grundskolan i samband med skoldagen.

I takt med att erfarenheten om modellen växer är målsättningen att utveckla modellen vidare och etablera den som en del av kommunens verksamhet. Hobbyverksamheten grundar sig på barns och ungdomars egna önskemål, vilket även är en förutsättning för att få statsunderstödet.

Det finns mer information om Granimodellen på stadens webbplats: https://www.kauniainen.fi/sv/kultur-och-fritid/granimodellen/. Anmälan till klubbarna öppnar i augusti 2022 och klubbverksamheten startar i september, vecka 36.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *